שולח בקשה לאיפוס

או

מתחבר

או התחבר עם

חזרה לתפריט הראשי
צור קשר Ⓒ כל הזכויות שמורות ל B.O.S
נרשם

כבר נרשמת? להתחברות

תקנון

 1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמידע ו/או התוכן שיועמד לרשותו הינו לשימושו האישי בלבד.
 2. המשתמש מתחייב לא להעביר לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את פרטי הכניסה (לרבות שם משתמש וסיסמה), התוכן/או כל חלק ממנו, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התוכן, וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק, לא ישדר ולא ידפיס כל מוצר (למעט נתוניו האישיים, דוגמת גרף פוזיציה אישית) ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.
 3. המשתמש ישנה את סיסמאותיו מפעם לפעם, באופן שלא יתאפשר לצד ג' כלשהו שימוש לא חוקי בשירותי B.O.S.
 4. המשתמש ישפה את B.O.S, את ספקי המידע ואת ספקי השירות, מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) אשר נגרמו להם ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו ו/או שנעשה דרך סיסמאותיו בשירותים, לרבות בגין נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות שנגרמו בעקבות הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או פעולה בניגוד להוראות אחרות שהועברו למשתמש מדי פעם בפעם.
 5. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שספק B.O.S פועל, במידת האפשר, להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו למשתמש וכי באחריותו של המשתמש לבצע בדיקה עצמאית נוספת, קודם לשימוש במידע ובתוכן על ידו.
 6. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שספק המערכת שולח מסרונים לטלפון הנייד של המשתמש במערכת דרך מערכת מקצועית לשליחת מסרונים / הודעות "פוש" - מערכות המאפשרות קבלת המסרונים / הודעות / התראות למשתמש בתוך שניות ספורות. המשתמש מודע לכך כי בשל סיבות שונות ומגוונות יתכן כי השליחה לא תתאפשר ו/או המידע יגיע משובש או חלקי ובהתאם פוטר המשתמש את B.O.S מכל אחריות או חבות
 7. המשתמש יודע ומסכים, כי B.O.S יכולה להודיע מעת לעת על הפסקת השרות לתקופות קצובות הן קצרות והן ארוכות, והמשתמש מודע לסיכון בהשארת פוזיציות פתוחות בתקופות אלה. במידה ואכן יתממש מצב זה, יזוכה המשתמש כמשך התקופה בה לא פעל השירות.
 8. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית וכי ידוע לו כי B.O.S, לרבות עובדיה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין אם ישיר ובין אם עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש בשירות, נתינתו, ביטולו, השהייתו או הפסקתו, בכל הקשור להפרעות במתן השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או ליקויים בהעברת הנתונים ו/או בכל הקשור לתוכן המידע ו/או לשלמות התוכן והמידע ו/או לעדכניות התוכן ומידע ו/או לעדכניות התוכן והמידע ו/או לנכונות התוכן והמידע וכן לכל נזק שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי של תקנון זה שמקורו בפעילות של צד ג'.
 9. מובהר כי התכנים המוצגים במערכת אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של כל הנושאים באותו תחום, אלא מדובר במידע כללי על נתונים שספק המערכת ליקט תוך מעקב אחר פרמטרים שונים בזמן אמת, ומבלי לבצע בדיקת נכונות הנתונים.
 10. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות. אין בכל האמור בחוזה זה משום הצהרה של B.O.S כי השירות המוצע על ידה עונה לצרכיו של המשתמש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש.
 11. הלקוח מצהיר ומאשר, כי הוא מודע לכך שלצרכי בקרה, איכות ושיפור השירות חלק מהשיחות בינו לבין B.O.S תהיינה מוקלטות ובעצם הסכמתו להצטרפות לשירות הוא נותן את אישורו לעשות כן.
 12. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מסכימים הצדדים כי במקרה בו יוכח כי נזק כאמור נגרם בשל רשלנות B.O.S לא תעלה תקרת האחריות של המערכת בגין טענה כלשהי על פי או בקשר לתקנון זה, על סך פי שלוש (3) מדמי השירות החודשיים של המשתמש, מבלי שיהיה באמור לעיל לגרוע מאי חובתה של המערכת לכל מקרה של נזק תוצאתי.
 13. עפ"י סעיף 19 לחוק ההתישנות, מוסכם ומוצהר בזאת כי תקופת ההתישנות לסעיף 12 לעיל תעמוד על 6 חודשים ממועד אישור המשתמש תקנון זה ו/או ממועד היווצרות העילה עפ"י המוקדם מביניהם. בהרשמתו למערכת מאשר ומסכים המשתמש לעניין זה. ככל שעברה תקופת ההתישנות לא יהיה המשתמש זכאי לשיפוי כלשהו מהמערכת.
 14. B.O.S עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים במערכת, למידע או לתוכן המוצג בה. המערכת לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי במידע שמסר המשתמש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על ידי משתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מחדירה כזו
 15. B.O.S מבהירה ומדגישה בפני המשתמש, כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת, התוכן המוצע אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה / אחזקה / מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם
 16. אין התוכן מהווה ייעוץ להשקעה והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי התוכן המוצג והנשלח אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.
 17. ידוע למשתמש כי B.O.S, עובדיה ומפעיליה ובאי כוחה אינם "בעלי רישיון ייעוץ" ו / או "יועצי השקעות" ו / או "יועצים" כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995.
 18. ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות ו/או אסטרטגיות המוצגים ע"י B.O.S מבוססים על שיטה שהיא בעיקרה תחזית הניתוח על פי ניתוח התפלגות וחישובים מתמטיים מורכבים לפי נתוני השערים בעבר ובהווה ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל.
 19. הסקירות, הניתוחים והאסטרטגיות אינם מהווים הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות ערך כלשהם ו/או לביצוע פעולה כלשהי. על המשתמש להפעיל שיקול דעתו העצמאי ו/או בעזרת יועציו, בטרם ביצוע כל פעולה במערכת.
 20. למערכת עשוי להיות מעת לעת עניין בנכסים פיננסים, מניות, המירים, נגזרים ו/או מכשירי השקעה המייצגים מדדים ו/או מניות המוצגים במידע ו/או בתוכן.
 21. B.O.S תהא רשאית לשנות את התנאים הכלליים והכלכליים (לרבות מחירי השירות) לשימוש בשירות זה, כולם או חלקם. השינויים יחולו הן על הלקוחות שכבר מקבלים את השרות והן לגבי לקוחות חדשים.
 22. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהתוכנות וכל חלק מהן אשר B.O.S מאפשרת לו להשתמש בהן במסגרת מתן שירותים הינן רכושה הבלעדי של המערכת ו/או של צד ג' כלשהו ממנו רכשה B.O.S את זכות השימוש בתוכנה/ות וישארו כאלה במשך כל תקופת השימוש, וכי למערכת ו/או לצד ג' כאמור נשמרות כל הזכויות בתוכנות לרבות זכויות היוצרים בהן.
 23. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי מתן השירותים מבוסס אך ורק על האמור בתקנון זה וכי שום מצג, הבטחה או ויתור שנעשו על ידי הצדדים, עובדיהם או הבאים מטעמם, אין בהם ולא יהא בהם כדי להטיל חובות או אחריות על מי מהצדדים: כל שינוי בתנאי מתנאי תקנון זה לא יהיה תקף אלא אם כן נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.
 24. בכל מקרה של סתירה בין תנאי תקנון זה לבין תנאים אחרים במסמכי המשתמש ו/או בכל מסמך אחר, אשר מועד כתיבתו מוקדם למועד אישור תקנון זה, כוחם של תנאי התקנון עדיפים.
 25. היה ומשתמש יבקש להפסיק את המנוי על השרות, עליו להודיע על הפסקת המנוי, 14 יום בטרם החידוש האוטומטי כך כרטיס האשראי שלו לא יחויב יותר בהוראת קבע. משתמש שלא עשה כן יחוייב על יתרת התשלום עד לתום מועד החיוב בהתאם לתכנית התשלום אליה נרשם. ההודעה תהא ל-B.O.S באמצעות "צור קשר" באתר המערכת ו/או לדוא"ל bestoptionsimulator@gmail.com.
 26. ל-B.O.S הזכות להפסיק למשתמש את השרות בכל זמן שתחליט, ללא צורך במתן הסברים כלשהם. במידה והמשתמש ינותק, יוחזר לו כספו עבור יתרת התקופה עליה שילם ולא קיבל שירות.
 27. אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים בתקנון זה ו/או חלקי סעיף או חלקי סעיפים אין להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי תקנון זה, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.
 28. מוסכם בזה כי הדין החל על ההתקשרות בין B.O.S למשתמש הוא הדין הישראלי בלבד. כל סכסוך הנוגע להתקשרות בין הצדדים ידון בפני בורר יחיד אשר ימונה בהסכמת הצדדים ובהעדר הסכמה ע"י יו"ר לשכת עורכי הדין או מי שהוא ימנה לצורך זה. הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות בין הצדדים, כמשמעותו בחוק הבוררות תשכ"ח 1968. ויתרה B.O.S, מסיבותיה היא, על אפשרות הבוררות, סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנוגע להתקשרות בין המערכת למשתמש וכל הנובע ממנה, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו. זכות הויתור על הבוררות עומדת למערכת בלבד ולא למשתמש.
 29. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שמערכת ה-B.O.S מבצעת שימוש בקבצי Cookies ואישור תקנון זה ע"י המשתמש מהווה הסכמתו לשימוש הנ"ל.
 30. בהצטרפות המשתמש לשירות ו/או בהותרת פרטי ההרשמה מאשר המשתמש כי קרא בעיון רב את התקנון שלעיל, וכי הוא מסכים לכל האמור בו ללא סייג. המשתמש מצהיר כי הוא ער ומודע לאופי שוק ההון בכלל ושוק הנגזרים בפרט ומתחייב לא לבוא ל-B.O.S ו/או למי מטעמה ו/או למי מנציגיה בכל טענה ו/או דרישה בגין השירות ו/או בגין תוצאותיו ו/או בגין כל דבר או עניין הנובעים משירות זה, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות בגין אי קבלת מסרונים ו/או אי קבלתם במועד, מכל סיבה ו/או גורם שהוא.

close
צור קשר
Ⓒ כל הזכויות שמורות ל B.O.S